Regulamin korzystania z wizyt specjalistycznych w

Centrum Medycznym „Przychodnia Łódź”

 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady przyjęć Pacjentów i dokonywania rezerwacji terminów wizyt.

Warunkiem rezerwacji terminu wizyty jest zapoznanie się przez Pacjenta z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 

§2 Rezerwacja wizyty

Wizytę do specjalisty można umówić osobiście w rejestracji, telefonicznie w godzinach pracy Centrum Medycznego, mailowo lub przez kalendarz MyDr oraz Znany Lekarz dostępne na naszej stronie w zakładce „umów wizytę”

Aktualne godziny pracy oraz numery telefonów podane są na stronie internetowej: www.przychodnialodz.pl

W przypadku nieodebranych połączeń pracownik gabinetu oddzwoni na połączenia w jak najkrótszym czasie, a gdy próba połączenia miała miejsce poza godzinami pracy ośrodka, w kolejnym dniu roboczym.

Podczas rezerwacji wizyty Pacjent zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu do kontaktu. Pozostałe dane osobowe zbierane są zgodnie z polityką RODO podczas pierwszej wizyty w ośrodku.

 

§3 Potwierdzenie wizyty

Dzień przed planowanym terminem wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty. 

 

§4 Odwołanie wizyty

Umówioną wizytę można odwołać, kontaktując się z gabinetem telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS na właściwy numer telefonu.

Odwołanie wizyty jest bezpłatne na 12 godziny przed planowanym terminem przyjęcia, a w przypadku terminów zaplanowanych

na poniedziałek- do godz. 18:00 w poprzedzający piątek.

Po czasie wskazanym w §5 ust. 2 lub w przypadku nie pojawienia się Pacjenta na umówiony termin wizyty, naliczana jest opłata, pobierana przy kolejnej wizycie.

Opłata za odwołanie wizyty po wskazanym terminie wynosi 50% wartości odwołanego zabiegu i jest rozliczana przy kolejnej realizowanej wizycie.
lub przelewem na konto wskazane przez Centrum Medyczne.

Powyższe zasady stosuje się w takim samym stopniu do wizyt odwołanych, jak i przeniesionych na inny termin, kiedy to pierwotny termin wizyty został anulowany.

 

ORTOWIT Piotr Witczak 

Santander Bank Polska 96 1910 1048 2260 0008 0830 0001

 

§5 Przebieg wizyty

Zabiegi wykonywane są tylko w wyznaczonym terminie o ustalonych godzinach.

Pacjent (lub jego opiekun) wyraża zgodę na zaproponowane leczenie i oświadcza, że ujawnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na przebieg i wynik leczenia.

Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń specjalistów dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Pacjent powinien natychmiast poinformować specjalistę, jeśli poczuje się źle.

Dzieci do 18 r.ż. (lub osoby ubezwłasnowolnione) korzystają z zabiegów w obecności opiekunów, chyba że opiekunowie wyrażą inną opinię na piśmie.

Korzystania z wizyt u specjalistów zabrania się osobom:

- będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,

- osobom ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia,

- z naganną higieną osobistą.

Osoby niszczące wyposażenie gabinetów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

 

§6 Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Na wizycie nie pobiera się od Pacjenta oryginałów dokumentacji.

Za sporządzenie wydruku dokumentacji medycznej nie pobiera się od Pacjenta żadnych opłat.

Okres oczekiwania na sporządzenie kopii dokumentacji medycznej wynosi 7 dni.

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

- Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta (za okazaniem dowodu tożsamości);

- Podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów (art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia);

- innych podmiotów lub osób wymienionych w art. 26 w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008r.
 

REJESTRACJA: 

poniedziałek- piątek 9:00-20:00

+48 730 533 007

Umów wizytę

90-406 Łódź,

ul. Piotrkowska 3

e-mail: przychodnia@przychodnialodz.pl

Centrum Medyczne Przychodnia Łódź

ortopeda łódź, rehabilitacja łódź, fizjoterapia łódź, neurochirurg łódź, chirurg łódź, onkolog łódź, masaż łódź, logopeda łódź, neurologopeda łódź
ortopeda łódź, rehabilitacja łódź, fizjoterapia łódź, neurochirurg łódź, chirurg łódź, onkolog łódź, masaż łódź, logopeda łódź, neurologopeda łódź
ortopeda łódź, rehabilitacja łódź, fizjoterapia łódź, neurochirurg łódź, chirurg łódź, onkolog łódź, masaż łódź, logopeda łódź, neurologopeda łódź
ortopeda łódź, rehabilitacja łódź, fizjoterapia łódź, neurochirurg łódź, chirurg łódź, onkolog łódź, masaż łódź, logopeda łódź, neurologopeda łódź